Vakok Lakásgondjainak
Megoldását Támogató Alapítvány

Segédeszközök

Betüméret

Nagyobb betű
Kisebb betű

Kontraszt

Magas kontraszt
Normál kontraszt

Aktualitások

2015-ben a személyi jövedelemadó 1 % -ának felajánlásából

alapítványunk 38 426 Ft támogatásban részesült. Bővebben

2017 évi pályázati felhívás és adatlap

Kikerült a dokumentumok közé a 2017. évi pályázati felhívásunk és az adatlap. megnézem

Friss hírek

A Vakok Lakásgondjainak Megoldását Támogató Alapítvány"

(székhely: 1146 Budapest, Hermina u. 47.), a továbbiakban: Alapítvány,

 

jelen közleménnyel meghirdeti 2013. évi pályázatát a céljának megfelelő támogatások elnyerésére

 

Az alapító okirat szerint évente 10 pályázó részesülhet egyösszegű, pénzbeni támogatásban.

 

1. A támogatás összege:

 

Alapítványunk ebben az évben - a bankbetétek hozamainak jelentős csökkenése miatt előreláthatóan 2.000.000 (azaz kettőmillió Ft -ot tud majd támogatásként a pályázók részére odaítélni. Ez az összeg esetleg növekedhet, amennyiben az alapítvány - a jelen felhívással kiírt pályázat elbírálásáig további támogatáshoz, adományhoz jut.

A 2013. évi pályázaton a nyertesek egyenként legfeljebb 250. 000 Ft támogatásban részesülhetnek.

 

 

2. A támogatandó célok:

 

Az Alapítvány az alábbi konkrét célokat támogatja, feltéve, hogy azok megvalósítása 2013-ban folyamatban van, vagy legalább elkezdődik, illetve az ilyen célokra esetleg korábban felvett bankhitel törlesztése 2013-ban is folyik.

 

a) Lakásvásárlás, lakáson fennálló tulajdonközösség megszüntetése,lakáscsere;

b) Lakás építése, bővítése;

c) Lakás felújítása, tatarozása;

d) illetve az a.- c. pontokban felsoroltakkal összefüggésben felvett bankhitel kiváltása, csökkentése.

 

 

3. A pályázók köre:

 

Pályázatot nyújthat be az, az életvitelszerűen Budapesten élő vak nagykorú személy, aki vakok személyi járadékára, illetve fogyatékossági támogatásra való jogosultságát, hitelt érdemlően (pl. megállapító határozattal, igazolni tudja és a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének, illetőleg a szövetség bármely fővárosi illetőségű tagegyesületének a tagja. A pályázat szempontjából életvitelszerűen Budapesten élőnek minősül az a tag is, aki a támogatás segítségével Budapestre szándékozik költözni.

 

Az Alapítvány Alapító Okirata szerint a 2. a.) és b.) pontban meghatározott célra ugyanaz a személy csak egy alkalommal kaphat támogatást, illetve a c.) pontban meghatározott célra ugyanaz a személy öt éven belül újabb támogatást nem kaphat. Azok a pályázók tehát, akik az a.), illetve b.) pont szerinti támogatásban már részesültek, valamint akik a c.) pont szerinti támogatásban öt éven belül részesültek, és a támogatást ténylegesen igénybe is vették, most nem pályázhatnak.

 

Az, akinek a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozója már támogatásban részesült, a 2. c.) pontban meghatározott célra csak abban az esetben támogatható, ha minden olyan pályázó támogatást kap, aki korábban abban még nem részesült.

4. A pályázás módja:

 

Pályázni írásban, az erre a célra rendelkezésre álló adatlap kitöltése útján lehet. Ebben a pályázónak részletesen, dokumentumokkal is alátámasztva ismertetnie kell a megvalósítandó konkrét célt és meg kell jelölnie az igényelt pénzösszeget. Ismertetni szükséges továbbá mindazokat a körülményeket, amelyeket a támogatásra való rászorultság alátámasztásához fontosnak tart (a jelenlegi lakáskörülményeit, családi helyzetét, vagyoni és jövedelmi viszonyait stb.). A vakság fennálltának tényét a vakok személyi járadékát, vagy fogyatékossági támogatást megállapító határozattal, míg a pályázó, valamint vele együtt élő családtagok jövedelmi viszonyait a folyósító szerv által kiadott igazolással, illetve munkáltatói igazolással kell alátámasztani. A részletes ismertetések mellé csatolnia kell egy olyan tartalmú nyilatkozatot, melyben előzetesen hozzájárul ahhoz, hogy a jövedelmi, vagyoni helyzetére vonatkozó személyes adatairól az Alapítvány a megfelelő állami szervektől felvilágosítást kérhessen. Nyilatkoznia kell továbbá arról is, hogy az általa közölt adatok a valóságnak megfelelnek. A szükséges adatlap, illetve nyilatkozatok a pályázat benyújtásának helyén a Hermina Egyesületnél, illetve a Vakok és Gyengénlátók Közép - magyarországi Regionális Egyesületénél személyesen átvehetők, valamint az egyesületek internetes oldaláról (www.herminaegyesulet.hu) és a (www.vgyke.com), illetve az alapítvány saját honlapjáról (www.vaklakas.hu) letölthetők.

 

A fent említett mellékletek (igazolások, határozatok) hiányában benyújtott pályázat érvénytelen.

 

Az Alapítvány a pályázat adatait és a kapott támogatás felhasználását, minden, jogszabályban nem tiltott módon, jogosult ellenőrizni. Nem lehet támogatásban részesíteni a pályázót, ha valótlan adatokat közölt. Nem részesülhet juttatásban továbbá az Alapítvány tisztségviselője, az Alapítványhoz csatlakozó támogató és mindezen személyek hozzátartozója.

 

A benyújtott pályázatban foglaltak előzetes, vagy utólagos ellenőrzése érdekében, a későbbi külső szakértői közreműködés részbeni finanszírozásához hozzájárulásként, a pályázónak a pályázat beadásával egyidejűleg 1000,- Ft ügyintézési díjat kell megfizetnie készpénzben, vagy postai benyújtás esetén átutalnia az Alapítvány K and H Bank Zrt. – nél vezetett:

10409015 – 50526588 – 89661009 számlaszámára.

Az ügyintézési díj megfizetésének hiányában a benyújtott pályázat érvénytelen. A pályázathoz a - fent említett - díj befizetésének igazolására szolgáló iratot is mellékelni kell.

 

 

5. A pályázat benyújtásának ideje és helye:

 

A pályázatokat 2013. május 8 - ig kell eljuttatni:

 

- a Vakok és Gyengénlátók Közép - magyarországi Regionális Egyesületéhez (1146 Budapest, Hermina út 57., postacím.: 1380 Budapest, Pf. 1075. telefonszám: 06/1 384 - 5541), illetve

- a Hermina Egyesülethez (1146 Budapest, Hermina út 47., postacím: 1406 Budapest, Pf. 40.,telefonszám: 06/1 - 273 0755 vagy 06/1 384 8440 / 107., 108. mellék)

 

Határidőben benyújtottnak minősül a pályázat akkor is, ha azt legkésőbb 2013. május 8-án postára adják. A határidő lejártát követően benyújtott pályázat érvénytelen.

6. Az elbírálás módja:

 

A benyújtási határidő lejártát követő 45 napon belül az Alapítvány kuratóriuma a pályázók rászorultsága alapján dönt a támogatások odaítéléséről. A kuratórium a pályázótól nem kér hiánypótlást vagy bármilyen kiegészítést, kizárólag az elbíráláskor rendelkezésére álló adatok alapján dönt. Ezért minden pályázó alapvető érdeke, hogy a beadott pályázat teljeskörűen, részletesen, világosan és egyértelműen tartalmazza a szükséges információkat.

Felhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy elérhetőségüket (különösen mobiltelefon szám, e - mail cím) a pályázati adatlapon mindenképp tüntessék fel!

 

A pályázókat a pályázat eredményéről az Alapítvány kuratóriuma írásban értesíti, ezen túlmenően a nyertesek listáját saját honlapján, a Hermina Egyesület és a Vakok és Gyengénlátók Közép magyarországi Regionális Egyesületének honlapján, illetve a "Vakok Világa" c. folyóiratban is közzé teszi.

 

 

7. A támogatás kifizetése és felhasználása:

 

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a támogatás kifizetése utólagosan, a benyújtott szerződés, számla vagy más bizonylat alapján átutalással, vagy készpénzzel történik.

Csak rendkívül indokolt esetben van lehetőség előleg folyósítására. Az odaítélt összeg tényleges átutalására (kifizetésére) 2013. október elején kerülhet sor, mivel az alapítói vagyon banki lekötése ekkor jár le.

Az összeg felhasználására 2013. december 31 - ig van lehetőség, az addig fel nem használt pénz a következő évben megpályázható összeget gyarapítja. A kifizetés és felhasználás konkrét módját az Alapítvány a nyertes pályázóval írásban, megállapodás útján rögzíti.

 

Az Alapítvány Alapító Okirata a pályázatok benyújtásának helyén és a honlapon is megtekinthető.

Az Alapítvány nyitott, ahhoz bárki csatlakozhat, aki a célok eléréséhez vagyonrendeléssel hozzá kíván járulni és az alapító okirat rendelkezéseit elfogadja.

Az Alapítvány a K and H Bank Zrt. – nél vezetett 10409015 – 50526588 - 89661009 számlaszámára várja a felajánlásokat, melyeket előre is köszön.

 

 

Budapest, 2013. február 4.

 

a Vakok Lakásgondjainak Megoldását Támogató Alapítvány nevében:

 

Gulyásné dr. Bölkény Ágota, a kuratórium elnöke