Vakok Lakásgondjainak
Megoldását Támogató Alapítvány

Segédeszközök

Betüméret

Nagyobb betű
Kisebb betű

Kontraszt

Magas kontraszt
Normál kontraszt

Aktualitások

2015-ben a személyi jövedelemadó 1 % -ának felajánlásából

alapítványunk 38 426 Ft támogatásban részesült. Bővebben

2017 évi pályázati felhívás és adatlap

Kikerült a dokumentumok közé a 2017. évi pályázati felhívásunk és az adatlap. megnézem

Friss hírek

Pályázati felhívás alapítványi támogatásra "A Vakok Lakásgondjainak Megoldását Támogató Alapítvány" (1146
Budapest, Hermina u. 47., a továbbiakban: Alapítvány) jelen
közleménnyel meghirdeti 2011. évi pályázatát a céljának
megfelelő támogatások elnyerésére.


1. A támogatás összege:
Az alapító okirat szerint évente 10 pályázó részesülhet
egyösszegű pénzbeni támogatásban. Alapítványunk ebben az évben - a bankbetétek hozamainak jelentős csökkenése miatt - előreláthatóan
1.5000.000 (azaz egy milió ötszázezer) Ft-ot tud majd támogatásként a
pályázók részére odaítélni. Ez az összeg esetleg növekedhet,
amennyiben az alapítvány - a jelen felhívással kiírt - pályázat
elbírálásáig további támogatáshoz, adományhoz jut. A 2011. évi
pályázaton a nyertesek egyenként legfeljebb 200Eft.
támogatásban részesülhetnek.


2. A támogatandó célok: 
Az Alapítvány az alábbi konkrét célokat támogatja, feltéve, hogy azok megvalósítása 2011-ben folyamatban van, vagy legalább elkezdődik, illetve az ilyen célokra esetleg korábban felvett bankhitel törlesztése 2011-ben is folyik.

a) Lakásvásárlás, lakáson fennálló tulajdonközösség megszüntetése,
lakáscsere;

b) Lakás építése, bővítése;

c) Lakás felújítása, tatarozása;

D) illetve az A.-C. pontokban felsoroltakkal összefüggésben
felvett bankhitel kiváltása, csökkentése.3. A pályázók köre:

Pályázatot nyújthat be az az életvitelszerűen Budapesten élő vak
nagykorú személy, aki vakok személyi járadékára, illetve
fogyatékossági támogatásra való jogosultságát hitelt érdemlően
(pl. megállapító határozattal) igazolni tudja és a Magyar Vakok
és Gyengénlátók Országos Szövetségének, illetőleg a szövetség
bármely fővárosi illetőségű tagegyesületének a tagja. A pályázat
szempontjából életvitelszerűen Budapesten élőnek minősül
az a tag is, aki a támogatás segítségével Budapestre szándékozik költözni.


Az Alapítvány alapító okirata szerint a 2. a) és b) pontban meghatározott
célra ugyanaz a személy csak egy alkalommal kaphat támogatást, illetve a c)
pontban meghatározott célra ugyanaz a személy öt éven belül
újabb támogatást nem kaphat. Ezért a korábbi pályázatok
nyertesei, ha ténylegesen igénybe vették a támogatást, most nem
pályázhatnak.


Az, akinek a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozója már
támogatásban részesült, a 2. c) pontban meghatározott célra csak abban az
esetben támogatható, ha minden olyan pályázó támogatást kap, aki korábban
abban még nem részesült.


4. A pályázás módja:
Pályázni írásban, az erre a célra rendelkezésre álló adatlap
kitöltése útján lehet. Ebben a pályázónak részletesen,
dokumentumokkal is alátámasztva ismertetnie kell a
megvalósítandó konkrét célt és meg kell jelölnie az igényelt
pénzösszeget. Ismertetni szükséges továbbá mindazokat a
körülményeket, amelyeket a támogatásra való rászorultság
alátámasztásához fontosnak tart (a jelenlegi lakáskörülményeit,
családi helyzetét, vagyoni és jövedelmi viszonyait stb.). A
vakság fennálltának tényét vakok személyi járadékát, vagy
fogyatékossági támogatást megállapító határozattal, míg a
pályázó, valamint vele együtt élő családtagok jövedelmi
viszonyait a folyósító szerv által kiadott igazolással, illetve
munkáltatói igazolással kell alátámasztani. A részletes
ismertetések mellé csatolnia kell egy olyan tartalmú
nyilatkozatot, melyben előzetesen hozzájárul ahhoz, hogy a jövedelmi, vagyoni helyzetére vonatkozó személyes adatairól az Alapítvány a megfelelő állami szervektől felvilágosítást kérhessen.
Nyilatkoznia kell továbbá arról is, hogy az általa közölt adatok a valóságnak megfelelnek. A szükséges adatlap, illetve nyilatkozatok a pályázat
benyújtásának helyén beszerezhetők, illetve az alapítvány honlapjáról (www.vaklakas.hu) letölthetők. A fent említett mellékletek (igazolások, határozatok) hiányában benyújtott pályázat
érvénytelen.


Az Alapítvány a pályázat adatait és a kapott támogatás felhasználását
minden, jogszabályban nem tiltott módon jogosult ellenőrizni. Nem lehet
támogatásban részesíteni a pályázót, ha valótlan adatokat közölt. Nem
részesülhet juttatásban továbbá az Alapítvány tisztségviselője, az
Alapítványhoz csatlakozó támogató és mindezen személyek hozzátartozója.


A benyújtott pályázatban foglaltak előzetes, vagy utólagos ellenőrzése érdekében, a későbbi külső szakértői közreműködés
részbeni finanszírozásához hozzájárulásként, a pályázónak a pályázat beadásával egyidejűleg 1000,- Ft ügyintézési díjat kell megfizetnie készpénzben, vagy postai benyújtás esetén átutalnia az Alapítvány OTP-nél vezetett 11714006-20406295 számú
számlájára. Az ügyintézési díj megfizetésének hiányában a benyújtott pályázat érvénytelen. A pályázathoz a
- fent említett - díj befizetésének igazolására szolgáló iratot is mellékelni kell.


5. A pályázat benyújtásának ideje és helye:
A pályázatokat 2011. május 10-ig kell eljuttatni a
Vakok és Gyengénlátók Középmagyarországi Regionális
Egyesületéhez (1146 Budapest, Hermina út 57. telefonszám: 06/1-384-5541), postacím.: 1380 Budapest, pf. 1075.
Határidőben benyújtottnak minősül a pályázat akkor is, ha azt legkésőbb 2011 május 10-én postára adják. A határidő lejártát
követően benyújtott pályázat érvénytelen.


6. Az elbírálás módja:
A benyújtási határidő lejártát követő 45 napon belül az Alapítvány kuratóriuma a pályázók rászorultsága alapján dönt a támogatások odaítéléséről. A kuratórium a pályázótól nem kér hiánypótlást vagy bármilyen kiegészítést, kizárólag az elbíráláskor rendelkezésére álló adatok alapján dönt. Ezért
minden pályázó alapvető érdeke, hogy a beadott pályázat
teljeskörűen, részletesen, világosan és egyértelműen tartalmazza a szükséges információkat.


A pályázókat a pályázat eredményéről az Alapítvány kuratóriuma írásban értesíti, ezen túlmenően a nyertesek listáját honlapján, illetve a "Vakok Világa" C. folyóiratban is közzé teszi.


7. A támogatás kifizetése és felhasználása:
A támogatás kifizetése főszabályként utólagosan, a benyújtott szerződés, számla vagy más bizonylat alapján átutalással, vagy készpénzzel történik, de indokolt esetben lehetséges előleg folyósítása is. Az odaítélt összeg tényleges átutalására (kifizetésére) 2011 szeptember elején kerülhet sor, mivel az alapítói vagyon banki lekötése ekkor jár le. Az összeg felhasználására 2012. január 31-ig van
lehetőség, az addig fel nem használt pénz a következő évben megpályázható összeget gyarapítja. A kifizetés és felhasználás konkrét módját az Alapítvány a nyertes pályázóval írásban, megállapodás útján
rögzíti.


Az Alapítvány alapító okirata a pályázatok benyújtásának helyén és a honlapon is megtekinthető. Az Alapítvány nyitott, ahhoz bárki csatlakozhat, aki a célok
eléréséhez vagyonrendeléssel hozzá kíván járulni és az alapító okirat rendelkezéseit elfogadja. Az Alapítvány az OTP-nél vezetett 11714006-20406295 számú számlára várja a felajánlásokat, melyeket előre is
köszön.


Budapest, 2011. február 11


Vakok Lakásgondjainak Megoldását
Támogató Alapítvány
Gulyásné Dr. Bölkény Ágota
kuratóriumi elnök