Vakok Lakásgondjainak
Megoldását Támogató Alapítvány

Segédeszközök

Betüméret

Nagyobb betű
Kisebb betű

Kontraszt

Magas kontraszt
Normál kontraszt

Aktualitások

2015-ben a személyi jövedelemadó 1 % -ának felajánlásából

alapítványunk 38 426 Ft támogatásban részesült. Bővebben

2017 évi pályázati felhívás és adatlap

Kikerült a dokumentumok közé a 2017. évi pályázati felhívásunk és az adatlap. megnézem

Friss hírek

Pályázati felhívás alapítványi támogatásra"A Vakok Lakásgondjainak Megoldását Támogató Alapítvány" (1146
Budapest, Hermina u. 47., a továbbiakban: Alapítvány) jelen
közleménnyel meghirdeti 2009.  évi pályázatát a céljának
megfelelő támogatások elnyerésére.1.      A támogatás összege:
Az alapító okirat szerint évente 10 pályázó részesülhet
egyösszegű pénzbeni támogatásban. Alapítványunk ebben az évben előreláthatólag
2.300.000  (azaz 2 milió háromszázezer) Ft-ot tud majd támogatásként a
pályázók részére odaítélni.  Ez az összeg esetleg növekedhet,
amennyiben az alapítvány - a jelen felhívással kiírt - pályázat
elbírálásáig további támogatáshoz, adományhoz jut.  A 2009. évi
pályázaton a nyertesek egyenként legfeljebb 250Eft.
támogatásban részesülhetnek.2.      A támogatandó célok:
Az Alapítvány az alábbi konkrét célokat támogatja, feltéve, hogy
azok megvalósítása 2009-ben folyamatban van, vagy legalább
elkezdődik, illetve az ilyen célokra esetleg korábban felvett
bankhitel törlesztése 2009-ben is folyik.

a)      Lakásvásárlás, lakáson fennálló tulajdonközösség megszüntetése,
lakáscsere;

b)     Lakás építése, bővítése;

c)      Lakás felújítása, tatarozása;

D) illetve az A.-C. pontokban felsoroltakkal összefüggésben
felvett bankhitel kiváltása, csökkentése.3.      A pályázók köre:

Pályázatot nyújthat be az az életvitelszerűen Budapesten élő vak
nagykorú személy, aki vakok személyi járadékára, illetve
fogyatékossági támogatásra való jogosultságát hitelt érdemlően
(pl.  megállapító határozattal) igazolni tudja és a Magyar Vakok
és Gyengénlátók Országos Szövetségének, illetőleg a szövetség
bármely fővárosi illetőségű tagegyesületének a tagja. A pályázat
szempontjából életvitelszerűen Budapesten élőnek minősül
az a tag is, aki a támogatás segítségével Budapestre szándékozik költözni.Az Alapítvány alapító okirata szerint a 2. a) és b) pontban meghatározott
célra ugyanaz a személy csak egy alkalommal kaphat támogatást, illetve a c)
pontban meghatározott célra ugyanaz a személy öt éven belül
újabb támogatást nem kaphat. Ezért a korábbi pályázatok
nyertesei, ha ténylegesen igénybe vették a támogatást, most nem
pályázhatnak.Az, akinek a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozója már
támogatásban részesült, a 2. c) pontban meghatározott célra csak abban az
esetben támogatható, ha minden olyan pályázó támogatást kap, aki korábban
abban még nem részesült.4.      A pályázás módja:
Pályázni írásban, az erre a célra rendelkezésre álló adatlap
kitöltése útján lehet.  Ebben a pályázónak részletesen,
dokumentumokkal is alátámasztva ismertetnie kell a
megvalósítandó konkrét célt és meg kell jelölnie az igényelt
pénzösszeget. Ismertetni szükséges továbbá mindazokat a
körülményeket, amelyeket a támogatásra való rászorultság
alátámasztásához fontosnak tart (a jelenlegi lakáskörülményeit,
családi helyzetét, vagyoni és jövedelmi viszonyait stb.). A
vakság fennálltának tényét vakok személyi járadékát, vagy
fogyatékossági támogatást megállapító határozattal, míg  a
pályázó, valamint vele együtt élő családtagok jövedelmi
viszonyait a folyósító szerv által kiadott igazolással, illetve
munkáltatói igazolással kell alátámasztani. A részletes
ismertetések mellé csatolnia kell egy olyan tartalmú
nyilatkozatot, melyben előzetesen hozzájárul ahhoz, hogy a
vagyoni helyzetére vonatkozó személyes adatairól az Alapítvány a
megfelelő állami szervektől felvilágosítást kérhessen. Ebben
nyilatkoznia kell továbbá arról is, hogy az általa közölt adatok
a valóságnak megfelelnek. A szükséges adatlap, illetve nyilatkozatok a pályázat
benyújtásának helyén beszerezhetők, illetve az alapítvány - mostantól működő - 
honlapjáról (www.vaklakas.hu) letölthető. A fent említett mellékletek
(igazolások, határozatok) hiányában benyújtott pályázat
érvénytelen.


Az Alapítvány a pályázat adatait és a kapott támogatás felhasználását
minden, jogszabályban nem tiltott módon jogosult ellenőrizni. Nem lehet
támogatásban részesíteni a pályázót, ha valótlan adatokat közölt. Nem
részesülhet juttatásban továbbá az Alapítvány tisztségviselője, az
Alapítványhoz csatlakozó támogató és mindezen személyek hozzátartozója. A benyújtott pályázatban foglaltak előzetes, vagy  utólagos
ellenőrzése érdekében, a későbbi külső szakértői közreműködés
részbeni finanszírozásához hozzájárulásként, a pályázónak a
pályázat beadásával egyidejűleg 1000,- Ft ügyintézési díjat kell
megfizetnie készpénzben, vagy postai benyújtás esetén átutalnia
az Alapítvány OTP-nél vezetett 11714006-20406295 számú
számlájára. Az ügyintézési díj megfizetésének hiányában a
benyújtott pályázat érvénytelen. A pályázathoz a
- fent említett - díj befizetésének igazolására szolgáló iratot
is mellékelni kell.
5.      A pályázat benyújtásának ideje és helye:
A pályázatokat 2009.  május 5-ig kell eljuttatni a
Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális
Egyesületéhez (1146 Budapest, Hermina út 57. telefonszám: 06/1-384-5541), postacím.: 1380 Budapest, pf. 1075.
Határidőben benyújtottnak minősül a pályázat akkor is, ha azt
legkésőbb 2009 május 5-én postára adják. A határidő lejártát
követően benyújtott pályázat érvénytelen.


6.      Az elbírálás módja:
  A benyújtási határidő lejártát követő 45  napon belül az
Alapítvány kuratóriuma a pályázók rászorultsága alapján dönt a
támogatások odaítéléséről. A kuratórium a pályázótól nem kér
hiánypótlást vagy bármilyen kiegészítést, kizárólag az
elbíráláskor rendelkezésére álló adatok alapján dönt. Ezért
minden pályázó alapvető érdeke, hogy a beadott pályázat
teljeskörűen, részletesen, világosan és egyértelműen tartalmazza
a szükséges információkat.A pályázókat az Alapítvány írásban értesíti, a nyerteseket külön levélben, a
többieket pedig a benyújtás helyén kitett hirdetményben. A pályázat
eredményéről honlapunkon is tájékozódhatnak, továbbá  leközli azt a "Vakok Világa" is. 7.      A támogatás kifizetése és felhasználása:
A támogatás kifizetése főszabályként utólagosan, a benyújtott
szerződés, számla vagy más bizonylat alapján átutalással vagy
készpénzzel történik, de indokolt esetben lehetséges előleg
folyósítása is. Az odaítélt összeg tényleges átutalására (kifizetésére) 2009 augusztus 20-a után kerülhet sor, mivel az alapítói vagyon banki lekötése ekkor jár le.  Az összeg felhasználására 2010. január 31-ig van
lehetőség, az addig fel nem használt pénz a következő évben
megpályázható összeget gyarapítja. A kifizetés és felhasználás
konkrét módját az Alapítvány a nyertes pályázóval írásban
rögzíti.Az Alapítvány alapító okirata a pályázatok benyújtásának helyén
és a honlapon is megtekinthető. Az Alapítvány nyitott, ahhoz bárki csatlakozhat, aki a célok
eléréséhez vagyonrendeléssel hozzá kíván járulni és az alapító okirat
rendelkezéseit elfogadja. Az Alapítvány az OTP-nél vezetett
11714006-20406295 számú számlára várja a felajánlásokat, melyeket előre is
köszön.Budapest, 2008. február 15.

Vakok Lakásgondjainak Megoldását Támogató Alapítvány

Gulyásné Dr. Bölkény Ágota
kuratóriumi elnök